HKBU-Shenzhen University PG Students Exchange Activity


22-26 June, 2015