Organizing Committee

Mikyoung Lim The Korea Institute for Advanced Study, Korea
Hongyu Liu Hong Kong Baptist University
Gen Nakamura Hokkaido University, Japan
Gunther Uhlmann Hong Kong University of Science and Technology and University of Washington
Jenn-Nan Wang National Taiwan Univeristy, Taiwan
Bo Zhang Institute of Applied Math, Chinese Academy of Sciences, Beijing
Jun Zou The Chinese Univesity of Hong Kong
 

Local organizers

Xinlin Cao
Hongjie Li  
Shiqi Ma  
Xianchao Wang
Jingni Xiao