Personnel

Executive Committees | External Members | Members | Visitors | Postdoctoral Fellows | Students
 

HKBU Executive Committee
Prof. Li Zhi Liao 廖立志教授 (Director)
Prof. Ming-Yen Cheng 鄭明燕教授
Prof. Leevan Ling 凌立雲教授
Prof. Tao Tang 湯濤教授
Prof. Li-xing Zhu 朱力行教授

Peking University Executive Committee
Prof. Kung-ching Chang 張恭慶院士 (Honorary Director)
Prof. Shu-yuan He 何書元教授

Prof. Ji-ping Zhang 張繼平教授 (Director)
Prof. Ping-wen Zhang 張平文教授
     
  HKBU External Members  
 

Prof. Raymond Hon Fu Chan (Chinese University of Hong Kong) 陳漢夫教授(香港中文大學)
Prof. Tony F. Chan (UCLA) 陳繁昌教授(加州大學)
Prof. Louis Hsiao Yun Chen (National Univsersity of Singapore) 陳曉雲教授(新加坡國立大學)
Prof. Jianqing Fan (Chinese University of Hong Kong) 范劍青講座教授(香港中文大學)
Mr. Frederick Ho (Census and Statistics Department, HKSAR) 何永先生(香港特區政府統計處)
Prof. Chi-wang Shu (Brown University) 舒啟望教授(布朗大學)

     
  Peking University External Members  
  Prof. Weinan E (Princeton University) 鄂維南教授(普林斯頓大學)
Prof. Qun Lin (Chinese Academy of Sciences) 林群院士(中國科學院計算中心)
Prof. Zhong-ci Shi (Chinese Academy of Sciences) 石鐘慈院士(中國科學院計算中心)
Prof. Jeff Zhi Hong Xia (Northwestern University, USA) 夏志宏教授(美國西北大學)
     
  HKBU Members Peking University Members
  Prof. Ming-Yen Cheng 鄭明燕教授
Prof. Sung Nok Chiu 趙崇諾教授
Dr. Jun Fan 樊軍博士
Dr. Sean Y. S. Hon 韓汝星博士
Dr. Andrew K. F. Lam 林其鋒博士
Prof. Lizhi Liao 廖立志教授
Prof. Leevan Ling 凌立雲教授
Dr. Heng Peng 彭衡博士
Prof. Tao Tang 湯濤教授
Prof. Tiejun Tong 童鐵軍教授
Prof. Li-xing Zhu 朱力行教授

Prof. Kung-ching Chang 張恭慶院士
Prof. Da-yue Chen 陳大岳教授
Prof. Jia-ding Chen 陳家鼎教授
Prof. Wei-yue Ding 丁偉岳院士
Prof. Zhi Geng 耿直教授
Prof. Shu-yuan He 何書元教授
Prof. Zhi-ping Li 李治平教授
Prof. Min-ping Qian 錢敏平教授
Prof. Zhen-huan Teng 滕振寰教授
Prof. Lung-an Ying 應隆安教授
Prof. Ji-ping Zhang 張繼平教授
Prof. Ping-wen Zhang 張平文教授

     
  Visitors  
  2001-2002  
  Prof. Bengt Fornberg, University of Colorado
Prof. Houde Han, Tsinghua University
Prof. Zhi-ping Li, Peking University
Prof. Dennis K. J. Lin, Pennsylvania State University
Prof. Grzegorz W. Wasilkowski, University of Kentucky
 


2002-2003

 
  Prof. Qian-sheng Cheng, Peking University
Prof. Gensun Fang, Beijing Normal University
Prof. Gene H. Golub, Stanford University
Prof. Houde Han, Tsinghua University
Prof. Hua-rong Liu, Peking University
Prof. Zhong-ci Shi, Chinese Academy of Sciences
Prof. Chi-wang Shu, Brown University
Prof. Zhen-huan Teng Peking University
Prof. Ping-wen Zhang Peking University
Prof. Zhi-ming Zheng Peking University
 


2003-2004

 
 

Dr. Mingyao Ai, Peking University
Prof. Yanping Chen, Xiangtan University
Ms. Yana Di, Peking University
Prof. Teresa Diogo, Instituto Superior Teenico
Prof. Wai Sun Don, Brown University
Prof. Keqin Feng, Tsinghua University
Dr. Ruo Li, Peking University
Prof. Wenbin Liu, University of Kent
Prof. Zhong-ci Shi, Chinese Academy of Sciences
Prof. Olga V. Ushadova, Ural Branch of Russian Academy of Science
Prof. Chaoping Xing, National University of Singapore
Prof. Chuanju Xu, Xiamen University
Dr. Li Yuan, Chinese Academy of Sciences
Prof. Rongxian Yue, Shanghai Normal University
Dr. Paul Zegeling, Utrecht University

 
2004-2005
 
  Dr. Mingyao Ai, Peking University
Prof. Mike Baines, University of Reading, England
Dr. Josef Dick, The University of New South Wales
Prof. Yinnian He, Xi'an Jiaotong University
Dr. Yunxian Liu, Shandong University
Prof. Steven Ruuth, Simon Fraser University
Prof. Zhongci Shi, Chinese Academy of Science
Prof. Zhenhuan Teng, Peking University
Prof. Xinghua Wang, Zhejiang University
Prof. Chaoping Xing, National University of Singapore
Prof. Rongxian Yue, Shanghai Normal University
Prof. Ping-wen Zhang, Peking University
 
2010-2011
 
  Prof. Yanping Chen, South China Normal University
Dr. Renzhong Feng, Beijing University of Aeronautics and Astronautics
Prof. Haiming Gu, International College of Qingdao University of Science and Technology
Prof. Wuyi Hsiang, University of California, Berkeley
Dr. Guanghui Hu, Hong Kong Baptist University
Ms. Hui Jia, Zhengzhou University
Prof. Chenliang Li, Guilin University of Electronic Technology
Dr. Xianjuan Li, United International College
Dr. Hui Liang, Heilongjiang University
Dr. Yu Mao, University of Minnesota
Prof. Chi-Wang Shu, Brown University
Dr. Zhijun Tan, Sun Yet-sen University
Dr. Heyu Wang, Zhejiang University
Prof. Renhong Wang, Dalian University of Technology
Ms. Nga Yu Wong, Hong Kong University of Science and Technology
Prof. Ganquan Xie, Geophysical Laboratory, USA
Mr. Yubo Zhang, University of California, Davis
 
2011-2012
 
  Prof. Tien-yien Li, Michigan State University
Dr. Jiu Ding, University of Southern Mississippi
Prof. Roger John Hosking, University of Adelaide
Prof. Rolf Jeltsch, Former President of the European Mathematical Society
Prof. Qun Lin, Chinese Academy of Sciences
Dr. Yun-chia Liang, Yuan Ze University
 
2013-2014
 
  Dr Han Liwen, Hebei Normal Univeristy
Dr Teresa Diogo, Instituto Superior Techico
Prof Guo Boling, Beijing Institute of Applied Physics and Computation Mathematics
Dr Chen Yanping, South China Normal University
Prof Ding Weiyue, Peking University
Dr Li Jingzhi, Shenzhen University
Dr Hou Tian liang, IRACE
Dr LI Jingzhi, South University of Science and Technology
Prof Rolf Jeltsch, ETH Zurich
Dr Wang Heyu, Zhejiang Univeristy
Dr LI Dong, The University of Bristish Columbia
     
  Postdoctoral Fellows  
  2001-2002  
  Dr. Daming Li, Peking University
Dr. Changlim Mui, Peking University
 
 


2002-2003

 
 

Dr. Daming Li, Peking University
Dr. Ruo Li, Peking University
Dr. Changlim Mui, Peking University

 
 
2003-2004
 
  Dr. Daming Li, Peking University
Dr. Jingtang Ma, Memorial University of Newfoundland
 
 
2004-2005
 
  Dr. Jingtang Ma, Memorial University of Newfoundland
Dr. Zhijun Tan, Hong Kong Baptist University
 
 
2013-2014
 
  Prof. Xinlong Feng
 
 
2017-2018
 
  Dr. Xun Qian
 
 
2018-2019
 
  Dr. Zhengjie Sun
 
 
2020-2021
 
  Dr. Liangshao Hou
Dr. Baihua He, Wuhan University
 
     
  Students  
  2001-2002  
  Mr. Fanglun Huang, Hong Kong Baptist University
Mr. Jicheng Jin, Hong Kong Baptist University
Mr. Wan-Lung Lee, Hong Kong Baptist University
Mr. Ruo Li, Peking University
Mr. Dong Li, Hong Kong Baptist University
Mr. Aijun Zhang, Hong Kong Baptist University
Mr. Yonglin Zhang, Hong Kong Baptist University
Ms. Zhengru Zhang, Hong Kong Baptist University
 


2002-2003

 
  Ms. Yana Di, Peking University
Mr. Fanglun Huang, Hong Kong Baptist University
Mr. Jicheng Jin, Hong Kong Baptist University
Mr. Wan-Lung Lee, Hong Kong Baptist University
Mr. Aijun Zhang, Hong Kong Baptist University
Mr. Yonglin Zhang, Hong Kong Baptist University
Ms. Zhengru Zhang, Hong Kong Baptist University
 


2003-2004

 
  Mr. Fanglun Huang, Hong Kong Baptist University
Mr. Zhonghua Qiao, Hong Kong Baptist University
Ms. Xiaoyan Zeng, Hong Kong Baptist University
Mr. Yonglin Zhang, Hong Kong Baptist University
 


2013-2014

 
  Mr. Hao Dong, Hong Kong Baptist University
Mr. Hongzhou Lu, Hong Kong Baptist University
Mr. Bo Gong, Hong Kong Baptist University
Mr. Xiao Guo, Hong Kong Baptist University
Xun Qian
Mr. Jiang Yang, Hong Kong Baptist University
 


2016-2017

 
  Dehui Lou
Yaonan Ma
Falong Tan
Chuanlong Xie
Jingxin Zhao
Min Zhou
 


2017-2018

 
  Meng Chen
Liangshao Hou
Zongliang Hu
Siqing Li
 


2018-2019

 
  Xiao Chen
Youzi He
Xiaonghong Hu
Jianfa Lai
Lingzhu Li
Enxuan Lin
Jingsi Ming
Wei Shen
Jiandong Shi
Ke Yang
Yicheng Zeng
 


2019-2020

 
  Qishi Dong
Keli Guo
Xiao Ke
 


2020-2021

 
  Yi Liang
Ran Liu
Fei Qin
Yuyuan Wang
Jiajin Wei
Wenbiao Zhao
Yingqiao Zhang
 


2021-2022

 
  Jiamei Dong
     
     

 

 

Copyright © 2014 Hong Kong Baptist University. All rights reserved. Privacy Policy         
Hong Kong Baptist University Peking University JRIAM